Polityka Prywatności

REGULAMIN DOT. ADMINISTROWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Drukarni jest Jarosław Kóska prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Promodruk adres prowadzenia działalności: ul. Ogrodowa 31, 62-053 Pecna, NIP 785 115 95 37, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7851159537, REGON 634226673, adres poczty elektronicznej: kontakt@kopertomat.pl, numer telefonu: (+48) 72 88 33 200 zwany dalej "Administratorem".
1.2.Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 
2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
2.1.Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego między Drukarnią i Klientem polegającego na świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez Drukarnię lub zawarcia i wykonania umowy na wykonanie Projektu/korekty Projektu Produktu lub zawarciu i wykonaniu umowy wykonania Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
2.2.Klient oświadcza, że został poinformowany o prawie do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych oraz ich usunięcia.
2.3.Administrator przekazuje dane osobowe Klientów agentowi rozliczeniowemu serwisu DOTPAY.PL w zakresie jaki jest niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za pośrednictwem serwisu.
2.4.Administrator przekazuje dane osobowe Klientów firmie kurierskiej dokonującej dostawy Produktu w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy.
2.5.Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów:
2.5.1.Imię i nazwisko, nazwa firmy.
2.5.2.Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto oraz kraj).
2.5.3.Numer telefonu.
2.5.4.Adres e-mail.
2.5.5.Numer identyfikacji podatkowej
2.5.6.Numer rachunku bankowego
2.5.7.Numer faksu.
2.6.Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
2.6.1.Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
2.6.2.Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
2.6.3.Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
2.7.Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.6 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Drukarni lub zawarcia i wykonania
 
PLIKI COOKIES
 
1. Czym są pliki „cookies”
Plik „cookie” to ciąg znaków, najczęściej w postaci niewielkiego pliku tekstowego, który zostaje zapisany na urządzeniu końcowym w momencie, gdy odwiedzasz witrynę.

2. Do czego używamy plików „cookies”
Plików „cookie” używamy by podnieść użyteczność naszej strony i jakość świadczonych usług zgodnie z preferencjami naszych użytkowników. Wykorzystujemy je do anonimowych badań statystycznych związanych z odwiedzinami naszej witryny. Dane zawarte w plikach „cookies” umożliwiają blokowanie wielokrotnego wyświetlania treści użytkownikowi oraz pomagają zwiększyć efektywność reklam.

3. Jakich rodzajów plików „cookies” używamy
Używamy dwóch rodzajów plików: tymczasowych, które wygasają w momencie wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki oraz stałych, które zostają na urządzeniu użytkownika zgodnie z czasem określonym w parametrach lub usunięcia ich przez użytkownika.

4. Dane osobowe
Nie wykorzystujemy plików „cookies” do identyfikacji użytkownika a jedynie danych dotyczących połączenia.

5. Obsługa i usuwanie plików „cookies”
Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych zezwala na obsługę plików „cookies” na urządzeniu końcowym, można jednak zmienić domyślne ustawienia i blokować ich obsługę. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi, blokowania i usuwania plików „cookies” znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Blokowanie obsługi plików „cookies” może mieć wpływ na obsługę funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej.