Rodzaje nadruków

Polityka Prywatności

REGULAMIN DOT. ADMINISTROWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Drukarni jest Jarosław Kóska prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Promodruk adres prowadzenia działalności: ul. Ogrodowa 31, 62-053 Pecna, NIP 785 115 95 37, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7851159537, REGON 634226673, adres poczty elektronicznej: kontakt@kopertomat.pl, numer telefonu: (+48) 72 88 33 200 zwany dalej "Administratorem".
1.2.Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 
2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
2.1.Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego między Drukarnią i Klientem polegającego na świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez Drukarnię lub zawarcia i wykonania umowy na wykonanie Projektu/korekty Projektu Produktu lub zawarciu i wykonaniu umowy wykonania Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
2.2.Klient oświadcza, że został poinformowany o prawie do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych oraz ich usunięcia.
2.3.Administrator przekazuje dane osobowe Klientów agentowi rozliczeniowemu serwisu DOTPAY.PL w zakresie jaki jest niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za pośrednictwem serwisu.
2.4.Administrator przekazuje dane osobowe Klientów firmie kurierskiej dokonującej dostawy Produktu w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy.
2.5.Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów:
2.5.1.Imię i nazwisko, nazwa firmy.
2.5.2.Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto oraz kraj).
2.5.3.Numer telefonu.
2.5.4.Adres e-mail.
2.5.5.Numer identyfikacji podatkowej
2.5.6.Numer rachunku bankowego
2.5.7.Numer faksu.
2.6.Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
2.6.1.Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
2.6.2.Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
2.6.3.Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
2.7.Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.6 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Drukarni lub zawarcia i wykonania
 
PLIKI COOKIES
 
1. Czym są pliki „cookies”
Plik „cookie” to ciąg znaków, najczęściej w postaci niewielkiego pliku tekstowego, który zostaje zapisany na urządzeniu końcowym w momencie, gdy odwiedzasz witrynę.

2. Do czego używamy plików „cookies”
Plików „cookie” używamy by podnieść użyteczność naszej strony i jakość świadczonych usług zgodnie z preferencjami naszych użytkowników. Wykorzystujemy je do anonimowych badań statystycznych związanych z odwiedzinami naszej witryny. Dane zawarte w plikach „cookies” umożliwiają blokowanie wielokrotnego wyświetlania treści użytkownikowi oraz pomagają zwiększyć efektywność reklam.

3. Jakich rodzajów plików „cookies” używamy
Używamy dwóch rodzajów plików: tymczasowych, które wygasają w momencie wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki oraz stałych, które zostają na urządzeniu użytkownika zgodnie z czasem określonym w parametrach lub usunięcia ich przez użytkownika.

4. Dane osobowe
Nie wykorzystujemy plików „cookies” do identyfikacji użytkownika a jedynie danych dotyczących połączenia.

5. Obsługa i usuwanie plików „cookies”
Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych zezwala na obsługę plików „cookies” na urządzeniu końcowym, można jednak zmienić domyślne ustawienia i blokować ich obsługę. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi, blokowania i usuwania plików „cookies” znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Blokowanie obsługi plików „cookies” może mieć wpływ na obsługę funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej.
 
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych. Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach następujących narzędzi:

- usługi Google w ramach pakietu G-Suite, których dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland – w zakresie wszystkich danych, jakie przetwarzane są w ramach usług Google, w tym również tych danych, które zawarte są w plikach podlegających synchronizacji z Google Drive.
 
Google Ireland Limited zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield. Poniżej znajdują się linki prowadzące do potwierdzeń uczestnictwa w programie Privacy Shield, gdzie możesz zapoznać się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez te podmioty.

    Google: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
 
Google Analytics

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:

    - informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
    - podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,
    - czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,
    - przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
    - źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu.

Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z następujących Funkcji Reklamowych:

    - raporty demograficzne i zainteresowań,
    - remarketing,
    - funkcje raportowania o reklamach, user-ID.

W ramach Funkcji Reklamowych również nie gromadzimy danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp, to, w szczególności:

    - przedział wieku, w którym się znajdujesz,
    - Twoja płeć,
    - Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
    - Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć kod śledzący Google Analytics. W każdej chwili możesz również zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
 
Google Ads

Korzystamy z programu reklamowego Google Ads obsługiwanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu prowadzenia kampanii reklamowych, w tym remarketingowych. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług. Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na mojej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo zebrane informacje z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe. Podkreślamy, że my, korzystając z Google Ads, nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane po stronie Google, ale w tym zakresie nie ponosimy już za to odpowiedzialności, ponieważ Google realizuje te działania na podstawie umowy zawartej z Tobą jako użytkownikiem usług Google. My, korzystając z Google Ads, jesteśmy jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chcielibyśmy, by nasze reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Ci naszą reklamę. W celu korzystania z Google Ads, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny piksel konwersji Google Ads. Piksel wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Ads. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć te pliki cookies. Możesz zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/  Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Ads, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google:  https://policies.google.com/privacy
powered by iwarePRINT